• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з обласного бюджету

Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з обласного бюджету

2018-05-31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і

науки Миколаївської обласної

державної адміністрації

від 18.04.2018 № 272

Порядок

проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних

посад керівників закладів професійної (професійно-технічної)

освіти, що фінансуються з обласного бюджету

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – керівників), що фінансуються з обласного бюджету.

2. Призначення керівників здійснюється департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (далі – департамент). Призначення керівників здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладення контракту.

3. Підставою для проведення конкурсного відбору є:

утворення нового закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

наявність вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

закінчення строку або розірвання (припинення) трудового договору (контракту).

4. Керівником може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даному закладі, не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

5. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників наказом директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації утворюється постійно діюча конкурсна комісія (далі – конкурсна комісія) у складі дев’яти осіб.

6. Конкурсну комісію очолює голова. До складу конкурсної комісії входять: посадові особи департаменту, представники педагогічного коллективу закладу, керівники закладів професійно-технічної освіти. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

7. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

є недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

8. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її загального складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її загального складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

9. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання у діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку департаменту, його представників тощо.

10. Конкурс призначається у такі терміни:

якщо посада керівника вакантна, то не менше тридцяти днів до призначення;

якщо посада зайнята, то не раніше, як за два місяці до закінчення строку контракту і вивільнення посади керівника або змін в організації виробництва і праці.

ІІ. Умови проведення конкурсу

1. Рішення про проведення конкурсу приймається директором департаменту.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) проведення конкурсного відбору;

6) визначення переможця конкурсу;

7) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах департаменту та закладу освіти не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу.

4. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

найменування посади, на яку оголошено конкурс;

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та термін їх подання;

дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

5. Кандидати на заміщення вакантних посад керівників мають право звернутися до департаменту для отримання інформації про основні показники діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

6. Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

ІІІ. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до департаменту такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

заповнену особову картку;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

копію документа, що посвідчує особу;

інформацію про досвід роботи з управління підприємствами, установами, організаціями або аналогічної діяльності;

пропозиції щодо перспективного плану розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (стратегія розвитку на 5 років).

2. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

3. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються в департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

ІV. Проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних

посад керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

1. Департамен визначає дату проведення конкурсу та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Про час і місце проведення конкурсу повідомляється громадськість через розміщення відповідної інформації на офіційному сайті департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та офіційному сайті закладу освіти не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до дня його проведення.

2. Зведену інформацію про осіб, які подали документи для участі у конкурсі, департамент розміщує на своєму сайті та офіційному сайті навчального закладу не пізніше, ніж через два робочі дні після закінчення терміну прийняття документів, але як мінімум за один робочий день до засідання конкурсної комісії.

3. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її складу.

4. Конкурсний відбір проводиться у два етапи.

1) На першому етапі конкурсу розглядаються заяви на участь у конкурсному відборі та подані документи. Цей етап триває протягом одного тижня, але не пізніше терміну закінчення конкурсного відбору. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до другого етапу конкурсу не допускаються. Претенденти, які відповідають встановленим вимогам, можуть ознайомитися із відповідним закладом, вивчити питання, пов’язані із виконанням обов’язків керівника тощо.

2) На другому етапі конкурсу конкурсна комісія визначає дату проведення загальних зборів трудового колективу закладу, де претенденти на заміщення вакантної посади керівника закладу презентують свої програми розвитку закладу.

Загальні збори трудового колективу закладу визначають та рекомендують кандидатуру на посаду керівника шляхом таємного або відкритого голосування (за рішенням зборів) і надають своє рішення конкурсної комісії. Рішення загальних зборів трудового колективу закладу має дорадчий характер. На засіданні конкурна комісія приймає рішення щодо кандидатури на заміщення посади керівника відповідно до умов оголошеного конкурсу шляхом проведення співбесіди з кандидатом, на посаду керівника, розгляду документів, поданих претендентами, пропозицій трудового колективу.

5. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. У протоколі зазначаються пропозиції щодо призначення кандидата на посаду керівника. Кожен член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6. Протокол подається директору департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації не пізніше, ніж через два робочі дні після голосування, а також розміщується на офіційному сайті департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

7. Якщо конкурс не відбувся, оголошується повторний конкурс, відповідно до цього Порядку.

8. Департамент повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

9. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку.

10. На підставі рішення конкурсної комісії директор департаменту наказом затверджує результати конкурсного відбору про призначення на посаду керівника протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

11. Переможець конкурсного відбору проходить спеціальну перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за № 987/29117.

12. У разі успішного проходження спеціальної перевірки з переможцем конкурсного відбору укладається контракт (письмово).

13. Контракт оформлюється в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін.

Контракт є підставою для видання наказу про призначення на посаду з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

Контракт набирає чинності з моменту його підписання і може бути змінений відповідно до чинного законодавства.

14. Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти призначається на посаду на підставі наказу директора департаменту за результатами конкурсного відбору строком від 1 до 5 років, а у разі призначення на посаду керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти вперше - строком на один - два роки.

Директор департаменту

освіти і науки Миколаївської

облдержадміністрації О.О. Удовиченко

Начальник відділу кадрової та

канцелярської роботи департаменту

освіти і науки облдержадміністрації Н.П. Хрущ

Кiлькiсть переглядiв: 113

Коментарi